*ST莫高

- 600543

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST莫高(600543) 利润表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、营业总收入8,685.975,178.3310,831.507,481.224,755.55
营业收入8,685.975,178.3310,831.507,481.224,755.55
二、营业总成本9,809.535,594.1016,929.2611,716.507,226.19
营业成本4,974.043,559.189,265.915,416.862,714.64
营业税金及附加346.20103.50634.73307.81258.96
销售费用2,571.881,296.683,830.193,329.642,613.29
管理费用2,069.47814.113,646.543,060.081,955.20
财务费用-270.09-204.43-569.32-499.47-397.76
研发费用118.0325.07121.21101.5881.88
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-1,369.09-385.20-12,947.02-4,726.63-3,159.30
加:营业外收入2.040.024.6212.382.11
减:营业外支出10.050.3756.4023.6423.64
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-1,377.10-385.55-12,998.81-4,737.90-3,180.83
减:所得税费用6.6031.8810.06-95.96-117.32
五、净利润-1,383.71-417.43-13,008.87-4,641.93-3,063.51
归属于母公司所有者的净利润-1,283.78-359.06-11,136.18-4,217.21-2,775.37
少数股东损益-99.93-58.37-1,872.69-424.72-288.15
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0400-0.0100-0.3500-0.1300-0.0900
稀释每股收益(元/股)-0.0400-0.0100-0.3500-0.1300-0.0900
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-1,383.71-417.43-13,008.87-4,641.93-3,063.51
归属于母公司所有者的综合收益总额-1,283.78-359.06-11,136.18-4,217.21-2,775.37
归属于少数股东的综合收益总额-99.93-58.37-1,872.69-424.72-288.15
下载全部历史数据到excel中 返回页顶