ST游久

- 600652

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST游久(600652) 利润表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、营业总收入967.26843.72224.3216,682.181,454.61
营业收入967.26843.72224.3216,682.181,454.61
二、营业总成本4,650.283,045.901,411.2913,787.756,358.13
营业成本212.84138.0712.883,030.18555.74
营业税金及附加43.8743.424.003,427.6563.64
销售费用194.28142.5886.59710.84459.31
管理费用3,182.212,114.91998.014,593.063,773.96
财务费用-7.597.909.82401.89293.83
研发费用1,024.68599.03299.991,624.131,211.66
资产减值损失----------
公允价值变动收益649.88271.04-224.461,650.221,230.83
投资收益410.51228.3289.302,540.012,475.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-81.17-45.18-64.71-50.87-99.67
汇兑收益----------
三、营业利润-973.97-54.16-1,319.661,732.83-1,126.12
加:营业外收入452.86449.5920.050.110.72
减:营业外支出------15.022.37
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-521.10395.43-1,299.611,717.92-1,127.77
减:所得税费用----------
五、净利润-521.10395.43-1,299.611,717.92-1,127.77
归属于母公司所有者的净利润-521.10395.43-1,299.611,717.92-1,127.77
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.01000.0050-0.02000.0200-0.0100
稀释每股收益(元/股)-0.01000.0050-0.02000.0200-0.0100
七、其他综合收益-46.86268.95136.47-2,297.35-1,012.41
八、综合收益总额-567.97664.39-1,163.15-579.44-2,140.18
归属于母公司所有者的综合收益总额-567.97664.39-1,163.15-579.44-2,140.18
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶