ST南化

- 600301

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST南化(600301) 利润表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、营业总收入16,677.4166,852.6849,543.7025,486.507,111.25
营业收入16,677.4166,852.6849,543.7025,486.507,111.25
二、营业总成本16,418.3766,139.1048,726.5925,107.137,004.23
营业成本16,339.4865,269.1748,323.4524,823.126,888.69
营业税金及附加11.9751.3437.3526.359.61
销售费用6.0336.9720.3213.236.55
管理费用114.86778.91323.08229.7787.35
财务费用-53.982.7122.3914.6712.03
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润265.12650.37787.52349.77107.01
加:营业外收入----------
减:营业外支出----------
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额265.12650.37787.52349.77107.01
减:所得税费用----------
五、净利润265.12650.37787.52349.77107.01
归属于母公司所有者的净利润265.12650.37787.52349.77107.01
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.01130.03000.03350.01490.0046
稀释每股收益(元/股)0.01130.03000.03350.01490.0046
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额265.12650.37787.52349.77107.01
归属于母公司所有者的综合收益总额--650.37787.52349.77107.01
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶