*ST邦讯

- 300312

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST邦讯(300312) 利润表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、营业总收入651.48159.231,930.991,697.111,282.13
营业收入651.48159.231,930.991,697.111,282.13
二、营业总成本2,624.321,165.517,893.445,163.953,335.61
营业成本412.59130.041,805.941,416.921,071.56
营业税金及附加34.2019.2778.9263.2949.04
销售费用465.25224.752,210.61783.16551.53
管理费用1,063.07419.562,512.231,619.181,176.33
财务费用536.81297.77858.11885.99214.77
研发费用112.3974.12427.62395.41272.38
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益17.017.78-115.47-73.86-42.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益17.017.78-115.47-73.86-42.59
汇兑收益----------
三、营业利润-2,831.86-1,764.40-20,071.18-4,718.01-3,421.91
加:营业外收入2.14--4.132.48--
减:营业外支出1,370.45618.536,106.884,194.853,814.03
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-4,200.17-2,382.93-26,173.92-8,910.38-7,235.94
减:所得税费用-126.43-118.08-1,540.31-172.09-194.54
五、净利润-4,073.74-2,264.85-24,633.61-8,738.29-7,041.40
归属于母公司所有者的净利润-3,884.63-2,055.60-24,260.05-8,615.94-6,988.48
少数股东损益-189.11-209.25-373.56-122.35-52.92
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.1214-0.0642-0.7600-0.2690-0.2180
稀释每股收益(元/股)-0.1214-0.0642-0.7600-0.2690-0.2180
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-4,073.74-2,264.85-24,633.61-8,738.29-7,041.40
归属于母公司所有者的综合收益总额-3,884.63-2,055.60-24,260.05-8,615.94-6,988.48
归属于少数股东的综合收益总额-189.11-209.25-373.56-122.35-52.92
下载全部历史数据到excel中 返回页顶