*ST邦讯

- 300312

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST邦讯(300312) 利润表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、营业总收入1,004.45651.48159.231,930.991,697.11
营业收入1,004.45651.48159.231,930.991,697.11
二、营业总成本5,210.802,624.321,165.517,893.445,163.95
营业成本650.77412.59130.041,805.941,416.92
营业税金及附加52.7334.2019.2778.9263.29
销售费用699.92465.25224.752,210.61783.16
管理费用2,864.181,063.07419.562,512.231,619.18
财务费用790.80536.81297.77858.11885.99
研发费用152.39112.3974.12427.62395.41
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益12.5217.017.78-115.47-73.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益12.5217.017.78-115.47-73.86
汇兑收益----------
三、营业利润-5,628.41-2,831.86-1,764.40-20,071.18-4,718.01
加:营业外收入29.792.14--4.132.48
减:营业外支出2,488.701,370.45618.536,106.884,194.85
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-8,087.32-4,200.17-2,382.93-26,173.92-8,910.38
减:所得税费用-213.85-126.43-118.08-1,540.31-172.09
五、净利润-7,873.47-4,073.74-2,264.85-24,633.61-8,738.29
归属于母公司所有者的净利润-7,578.54-3,884.63-2,055.60-24,260.05-8,615.94
少数股东损益-294.93-189.11-209.25-373.56-122.35
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.2368-0.1214-0.0642-0.7600-0.2690
稀释每股收益(元/股)-0.2368-0.1214-0.0642-0.7600-0.2690
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-7,873.47-4,073.74-2,264.85-24,633.61-8,738.29
归属于母公司所有者的综合收益总额-7,578.54-3,884.63-2,055.60-24,260.05-8,615.94
归属于少数股东的综合收益总额-294.93-189.11-209.25-373.56-122.35
下载全部历史数据到excel中 返回页顶