ST金运

- 300220

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST金运(300220) 利润表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、营业总收入21,355.6114,728.077,130.0726,307.6120,538.47
营业收入21,355.6114,728.077,130.0726,307.6120,538.47
二、营业总成本21,896.4815,045.897,225.8830,613.9023,134.12
营业成本14,684.0610,152.874,954.2317,410.7413,535.18
营业税金及附加107.2472.0635.92140.27105.60
销售费用4,102.232,779.051,146.528,790.626,388.18
管理费用1,588.461,115.13616.572,405.601,718.07
财务费用306.08205.01135.96328.43217.08
研发费用1,108.41721.76336.681,538.251,170.01
资产减值损失----------
公允价值变动收益13.3914.961.75-0.29-2.48
投资收益-258.30-388.1799.994,467.5462.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-258.76-388.6289.294,424.8828.71
汇兑收益----------
三、营业利润-935.17-817.32-108.65-3,923.55-2,779.37
加:营业外收入3.733.733.31145.324.10
减:营业外支出0.630.620.003.810.09
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-932.07-814.21-105.34-3,782.04-2,775.37
减:所得税费用536.40186.01146.211,636.19-120.47
五、净利润-1,468.47-1,000.21-251.55-5,418.22-2,654.90
归属于母公司所有者的净利润-1,556.95-1,023.26-275.65-5,569.19-2,625.19
少数股东损益88.4723.0524.10150.96-29.70
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.1030-0.0677-0.0182-0.3683-0.1736
稀释每股收益(元/股)-0.1030-0.0677-0.0182-0.3683-0.1736
七、其他综合收益0.830.94-0.101.791.54
八、综合收益总额-1,467.65-999.28-251.65-5,416.44-2,653.35
归属于母公司所有者的综合收益总额-1,556.12-1,022.33-275.75-5,567.40-2,623.65
归属于少数股东的综合收益总额88.4723.0524.10150.96-29.70
下载全部历史数据到excel中 返回页顶