*ST御银

- 002177

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST御银(002177) 利润表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、营业总收入5,432.903,584.121,805.988,946.345,928.24
营业收入5,432.903,584.121,805.988,946.345,928.24
二、营业总成本4,616.772,844.861,376.7010,711.697,146.25
营业成本2,179.161,415.93641.754,149.502,850.43
营业税金及附加726.90318.36141.70669.56497.34
销售费用96.51102.2038.761,156.84226.91
管理费用1,330.72862.15453.823,148.282,444.69
财务费用-108.79-64.65-1.90288.58117.58
研发费用392.28210.87102.561,298.941,009.30
资产减值损失----------
公允价值变动收益6,413.51-874.43-1,350.561,933.35-5,539.58
投资收益-608.40-1,049.95-2,278.26-4,770.80-1,624.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润6,848.70-1,099.66-3,179.53-4,589.06-8,141.44
加:营业外收入29.7438.2312.64146.1980.44
减:营业外支出27.460.530.34561.97576.54
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额6,850.98-1,061.96-3,167.22-5,004.84-8,637.54
减:所得税费用1,625.15-208.06-343.371,171.28-1,307.56
五、净利润5,225.83-853.90-2,823.85-6,176.13-7,329.98
归属于母公司所有者的净利润5,225.83-853.90-2,823.85-6,176.13-7,329.98
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.0687-0.0112-0.0371-0.0811-0.0963
稀释每股收益(元/股)0.0687-0.0112-0.0371-0.0811-0.0963
七、其他综合收益19.208.31-1.46-5.41-1.97
八、综合收益总额5,245.03-845.59-2,825.31-6,181.54-7,331.95
归属于母公司所有者的综合收益总额5,245.03-845.59-2,825.31-6,181.54-7,331.95
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶