*ST正邦

- 002157

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST正邦(002157) 利润表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、营业总收入415,240.09225,560.521,441,503.891,337,551.351,007,750.36
营业收入415,240.09225,560.521,441,503.891,337,551.351,007,750.36
二、营业总成本583,147.41348,120.162,297,622.442,098,230.081,451,365.08
营业成本466,281.99288,031.351,838,619.701,735,639.011,190,734.34
营业税金及附加711.13320.512,034.911,634.561,233.14
销售费用2,588.441,341.1717,040.0316,072.7112,419.60
管理费用64,421.8139,268.18293,909.31241,537.14173,333.36
财务费用48,354.8419,158.94143,405.2485,409.8358,360.25
研发费用789.20--2,613.2417,936.8315,284.38
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益-873.73-461.50-787.91-7,656.96-7,558.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-198,357.19-121,939.96-1,245,347.47-776,914.33-458,976.57
加:营业外收入2,611.481,328.7619,376.726,170.264,946.76
减:营业外支出13,640.266,037.60207,830.9366,829.7732,690.45
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-209,385.98-126,648.79-1,433,801.69-837,573.84-486,720.26
减:所得税费用622.53223.34783.50769.86764.15
五、净利润-210,008.51-126,872.13-1,434,585.19-838,343.71-487,484.40
归属于母公司所有者的净利润-199,394.90-117,863.71-1,338,714.70-764,389.41-428,565.40
少数股东损益-10,613.61-9,008.43-95,870.49-73,954.30-58,919.01
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.6019-0.3800-4.2833-2.4395-1.3867
稀释每股收益(元/股)-0.6019-0.3800-4.1836-2.4395-1.3867
七、其他综合收益-1,102.00-2,028.99-5,059.35-2,182.14-1,861.91
八、综合收益总额-211,110.51-128,901.13-1,439,644.55-840,525.84-489,346.31
归属于母公司所有者的综合收益总额-200,504.99-119,891.30-1,343,760.03-766,561.62-430,429.79
归属于少数股东的综合收益总额-10,605.52-9,009.83-95,884.51-73,964.23-58,916.52
下载全部历史数据到excel中 返回页顶