ST毅达

- 600610

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST毅达(600610) 利润表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、营业总收入33,511.51107,894.0777,032.6848,914.1924,068.79
营业收入33,511.51107,894.0777,032.6848,914.1924,068.79
二、营业总成本31,212.28104,937.8876,648.5248,676.3423,501.43
营业成本28,441.7992,796.6163,356.5940,542.3119,942.28
营业税金及附加246.44798.36553.52345.25176.12
销售费用272.691,182.783,417.402,258.441,117.14
管理费用875.354,536.553,411.941,941.53710.79
财务费用1,142.694,766.573,459.012,183.781,127.43
研发费用233.31857.022,450.061,405.03427.68
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润2,288.763,418.53939.28768.37756.15
加:营业外收入445.833,300.88750.32679.553.06
减:营业外支出6.63948.28170.7539.267.22
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额2,727.955,771.131,518.841,408.66752.00
减:所得税费用451.591,215.29712.06472.45256.11
五、净利润2,276.364,555.83806.78936.21495.89
归属于母公司所有者的净利润2,276.364,555.83806.78936.21495.89
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.02120.04250.00750.00870.0046
稀释每股收益(元/股)0.02120.04250.00750.00870.0046
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额2,276.364,555.83806.78936.21495.89
归属于母公司所有者的综合收益总额2,276.364,555.83806.78936.21495.89
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶