*ST园城

- 600766

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST园城(600766) 利润表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、营业总收入7,819.932,078.029,430.2034,368.6810,331.41
营业收入7,819.932,078.029,430.2034,368.6810,331.41
二、营业总成本7,779.412,048.949,509.7934,238.2410,334.98
营业成本7,854.942,114.129,274.6734,036.5710,217.56
营业税金及附加18.557.7339.4426.8116.66
销售费用0.70--0.180.18--
管理费用129.4543.00294.14174.92105.32
财务费用-224.23-115.91-98.64-0.24-4.56
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润59.8529.12-282.26117.46-7.51
加:营业外收入----------
减:营业外支出0.000.00------
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额59.8529.12-282.26117.46-7.51
减:所得税费用-35.19-15.63-160.3716.23-20.52
五、净利润95.0444.75-121.88101.2313.00
归属于母公司所有者的净利润100.8244.95-121.62101.2313.00
少数股东损益-5.78-0.20-0.26----
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.00400.0020-0.00500.00500.0010
稀释每股收益(元/股)0.00400.0020-0.00500.00500.0010
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额95.0444.75-121.88101.2313.00
归属于母公司所有者的综合收益总额100.8244.95-121.62101.2313.00
归属于少数股东的综合收益总额-5.78-0.20-0.26----
下载全部历史数据到excel中 返回页顶