ST云维

- 600725

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST云维(600725) 利润表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、营业总收入87,662.7953,744.8923,607.85133,791.6376,235.60
营业收入87,662.7953,744.8923,607.85133,791.6376,235.60
二、营业总成本87,333.3753,355.6923,491.79133,085.4075,879.14
营业成本85,348.0152,211.7622,917.52130,967.3374,477.59
营业税金及附加32.6624.8018.22112.1757.61
销售费用826.32551.14289.96369.01177.87
管理费用1,125.21602.61284.911,690.001,213.30
财务费用1.16-34.62-18.82-53.11-47.22
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益40.3940.395.94502.42383.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润383.87443.66143.58856.94739.80
加:营业外收入808.57808.57543.04406.40365.49
减:营业外支出0.030.030.033.482.40
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额1,192.411,252.20686.591,259.861,102.89
减:所得税费用----------
五、净利润1,192.411,252.20686.591,259.861,102.89
归属于母公司所有者的净利润1,192.411,252.20686.591,259.861,102.89
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.00970.01020.00560.01020.0089
稀释每股收益(元/股)0.00970.01020.00560.01020.0089
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额1,192.411,252.20686.591,259.861,102.89
归属于母公司所有者的综合收益总额----------
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶