ST舍得

- 600702

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST舍得(600702) 利润表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、营业总收入176,340.85102,589.9340,437.94265,012.28184,343.82
营业收入176,340.85102,589.9340,437.94265,012.28184,343.82
二、营业总成本128,792.5278,613.2934,427.45194,012.02139,593.78
营业成本41,384.8025,646.0811,178.1263,060.3545,034.93
营业税金及附加24,281.0313,309.895,962.7535,185.1924,364.28
销售费用37,684.6723,382.1510,205.4657,397.0744,208.56
管理费用24,277.2215,136.436,656.3436,156.1123,347.41
财务费用543.68725.09191.381,374.03943.06
研发费用621.11413.65233.40839.261,695.53
资产减值损失----------
公允价值变动收益-------38.80--
投资收益286.73205.84107.57514.50291.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益286.73205.84107.57514.50291.16
汇兑收益----------
三、营业利润48,111.5824,313.946,157.2671,196.1545,681.28
加:营业外收入412.71201.6120.90614.51483.69
减:营业外支出1,153.701,029.421,006.741,107.741,069.54
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额47,370.6023,486.145,171.4270,702.9145,095.44
减:所得税费用14,665.466,214.962,048.1216,865.6112,412.79
五、净利润32,705.1417,271.183,123.3153,837.3032,682.65
归属于母公司所有者的净利润31,086.9016,419.232,668.8650,791.0330,289.87
少数股东损益1,618.24851.95454.443,046.262,392.78
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.93460.49290.08011.52180.9075
稀释每股收益(元/股)0.93460.49290.08011.52180.9075
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额32,705.1417,271.183,123.3153,837.3032,682.65
归属于母公司所有者的综合收益总额31,086.9016,419.232,668.8650,791.0330,289.87
归属于少数股东的综合收益总额1,618.24851.95454.443,046.262,392.78
下载全部历史数据到excel中 返回页顶