ST毅达

- 600610

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST毅达(600610) 利润表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、营业总收入77,032.6848,914.1924,068.7919,939.00--
营业收入77,032.6848,914.1924,068.7919,939.00--
二、营业总成本76,648.5248,676.3423,501.4318,811.51674.61
营业成本63,356.5940,542.3119,942.2815,351.02--
营业税金及附加553.52345.25176.12134.53--
销售费用3,417.402,258.441,117.14925.11--
管理费用3,411.941,941.53710.79969.6387.93
财务费用3,459.012,183.781,127.431,150.05586.67
研发费用2,450.061,405.03427.68281.16--
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益------4,226.64--
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润939.28768.37756.155,773.50-674.61
加:营业外收入750.32679.553.060.21--
减:营业外支出170.7539.267.222,770.131,402.80
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额1,518.841,408.66752.003,003.58-2,077.41
减:所得税费用712.06472.45256.11405.18--
五、净利润806.78936.21495.892,598.40-2,077.41
归属于母公司所有者的净利润806.78936.21495.892,598.40-2,077.41
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.00750.00870.00460.0243-0.0194
稀释每股收益(元/股)0.00750.00870.00460.0243-0.0194
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额806.78936.21495.892,598.40-2,077.41
归属于母公司所有者的综合收益总额806.78936.21495.892,598.40-2,077.41
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶