*ST毅达

- 600610

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST毅达(600610) 利润表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、营业总收入24,068.7919,939.00------
营业收入24,068.7919,939.00------
二、营业总成本23,501.4318,811.51674.61638.05325.83
营业成本19,942.2815,351.02------
营业税金及附加176.12134.53------
销售费用1,117.14925.11------
管理费用710.79969.6387.9364.2922.48
财务费用1,127.431,150.05586.67573.76303.35
研发费用427.68281.16------
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益--4,226.64------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润756.155,773.50-674.61-638.05-325.83
加:营业外收入3.060.21------
减:营业外支出7.222,770.131,402.801,207.89450.00
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额752.003,003.58-2,077.41-1,845.94-775.83
减:所得税费用256.11405.18------
五、净利润495.892,598.40-2,077.41-1,845.94-775.83
归属于母公司所有者的净利润495.892,598.40-2,077.41-1,845.94-775.83
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.00460.0243-0.0194-0.0172-0.0072
稀释每股收益(元/股)0.00460.0243-0.0194-0.0172-0.0072
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额495.892,598.40-2,077.41-1,845.94-775.83
归属于母公司所有者的综合收益总额495.892,598.40-2,077.41-1,845.94-775.83
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶