*ST毅达

- 600610

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST毅达(600610) 利润表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、营业总收入----------
营业收入----------
二、营业总成本674.61638.05325.8338,905.152,113.34
营业成本----------
营业税金及附加----------
销售费用----------
管理费用87.9364.2922.48830.36762.72
财务费用586.67573.76303.351,137.121,287.49
研发费用----------
资产减值损失------36,937.6663.13
公允价值变动收益----------
投资收益-------59.20-59.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-674.61-638.05-325.83-38,964.35-2,160.29
加:营业外收入----------
减:营业外支出1,402.801,207.89450.0010,811.4313.81
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-2,077.41-1,845.94-775.83-49,775.78-2,174.10
减:所得税费用----------
五、净利润-2,077.41-1,845.94-775.83-49,775.78-2,174.10
归属于母公司所有者的净利润-2,077.41-1,845.94-775.83-49,775.78-2,174.10
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0194-0.0172-0.0072-0.4646-0.0197
稀释每股收益(元/股)-0.0194-0.0172-0.0072-0.4646-0.0197
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-2,077.41-1,845.94-775.83-49,775.78-2,174.10
归属于母公司所有者的综合收益总额-2,077.41-1,845.94-775.83-49,775.78-2,174.10
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶