ST熊猫

- 600599

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST熊猫(600599) 利润表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、营业总收入6,828.3222,835.2319,359.1315,588.617,102.68
营业收入6,828.3222,835.2319,359.1315,588.617,102.68
二、营业总成本5,225.4718,879.0313,312.7310,037.824,702.81
营业成本4,175.2014,335.5511,091.298,951.783,838.87
营业税金及附加12.6564.0144.7429.5916.28
销售费用164.111,218.69597.55424.85108.04
管理费用809.493,072.451,828.871,054.89421.86
财务费用63.92187.01-250.86-423.29317.56
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益---80.61-159.50-159.50-159.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润1,568.76-17,535.748,276.777,623.562,649.73
加:营业外收入6.2630.2749.3447.3734.84
减:营业外支出2.002,188.852,188.842,184.330.01
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额1,573.01-19,694.326,137.275,486.602,684.56
减:所得税费用502.521,601.781,683.361,364.91579.20
五、净利润1,070.49-21,296.104,453.904,121.692,105.36
归属于母公司所有者的净利润1,059.59-21,236.294,474.244,129.292,105.36
少数股东损益10.90-59.81-20.34-7.59--
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.0640-1.28000.27000.24900.1270
稀释每股收益(元/股)0.0640-1.28000.27000.24900.1270
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额1,070.49-21,296.104,453.904,121.692,105.36
归属于母公司所有者的综合收益总额1,059.59-21,236.294,474.244,129.292,105.36
归属于少数股东的综合收益总额10.90-59.81-20.34-7.59--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶