*ST荣华

- 600311

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST荣华(600311) 利润表
单位:万元
报表日期2023-06-302022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、营业总收入6,144.5358,104.3350,382.1144,157.5325,569.54
营业收入6,144.5358,104.3350,382.1144,157.5325,569.54
二、营业总成本10,859.5692,539.7672,991.1561,656.6733,125.30
营业成本9,377.1788,155.9770,401.2859,944.0232,339.24
营业税金及附加591.981,760.991,187.86772.20304.29
销售费用8.9866.1551.5132.9216.38
管理费用293.311,072.41767.31500.32250.62
财务费用588.111,484.23583.19407.21214.78
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-3,679.63-38,192.62-15,816.97-10,728.87-808.37
加:营业外收入--0.951,167.191,166.24--
减:营业外支出1,996.932.662.662.66--
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-5,676.55-38,194.32-14,652.43-9,565.29-808.37
减:所得税费用----------
五、净利润-5,676.55-38,194.32-14,652.43-9,565.29-808.37
归属于母公司所有者的净利润-5,676.55-38,194.32-14,652.43-9,565.29-808.37
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0850-0.5738-0.2200-0.1440-0.0120
稀释每股收益(元/股)-0.0850-0.5738-0.2200-0.1440-0.0120
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-5,676.55-38,194.32-14,652.43-9,565.29-808.37
归属于母公司所有者的综合收益总额-5,676.55---14,652.43-9,565.29-808.37
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶