*ST荣华

- 600311

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
*ST荣华(600311) - 股本结构
·变动日期2009082020080806200709142007080820060731
·公告日期2009081520080801200709062007080320060726
·股本结构图
点击查看明细
点击查看明细
点击查看明细
点击查看明细
点击查看明细
·变动原因其它上市其它上市送、转股其它上市股权分置
·总股本(历史记录)66560 万股66560 万股66560 万股33280 万股33280 万股
  流通股
    流通A股(历史记录)66560 万股57408 万股50752 万股25376 万股17680 万股
    高管股----------
    限售A股(历史记录)--9152 万股15808 万股7904 万股15600 万股
    流通B股----------
    限售B股----------
    流通H股----------
    国家股----------
    国有法人股(历史记录)----------
    境内法人股(历史记录)----------
      境内发起人股----------
      募集法人股(历史记录)----------
      一般法人股----------
      战略投资者持股----------
      基金持股----------
    转配股----------
    内部职工股----------
    优先股----------
*ST荣华(600311) - 股本结构
·变动日期20050623200304262001053020010626
·公告日期20050617190001011900010119000101
·股本结构图
点击查看明细
点击查看明细
点击查看明细
点击查看明细
·变动原因送、转股股份性质变动发行前股本IPO
·总股本(历史记录)26000 万股20000 万股12000 万股20000 万股
  流通股
    流通A股(历史记录)10400 万股8000 万股--8000 万股
    高管股--------
    限售A股(历史记录)--------
    流通B股--------
    限售B股--------
    流通H股--------
    国家股--------
    国有法人股(历史记录)----4800 万股4800 万股
    境内法人股(历史记录)15600 万股12000 万股12000 万股12000 万股
      境内发起人股--------
      募集法人股(历史记录)6240 万股4800 万股----
      一般法人股--------
      战略投资者持股--------
      基金持股--------
    转配股--------
    内部职工股--------
    优先股--------