*ST海华

- 600243

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST海华(600243) 利润表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、营业总收入63,670.6247,855.4027,548.968,651.9470,635.47
营业收入63,670.6247,855.4027,548.968,651.9470,635.47
二、营业总成本75,645.3058,486.7835,353.4012,913.2590,092.15
营业成本58,166.0144,944.5525,153.908,959.9365,394.50
营业税金及附加1,072.03636.39287.1668.33846.21
销售费用2,415.792,325.711,929.19626.656,156.00
管理费用9,015.396,611.114,153.841,844.2512,961.85
财务费用2,834.432,332.602,017.21867.961,680.94
研发费用2,141.651,636.411,812.11546.123,052.65
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益15,185.455,306.65-----229.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润3,876.59-1,042.91-3,184.75-4,066.41-42,123.88
加:营业外收入1,761.68197.04123.925.21155.91
减:营业外支出231.94-97.63-112.9010.19952.01
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额5,406.33-748.24-2,947.92-4,071.39-42,919.97
减:所得税费用3,993.49-517.55-518.121.241,036.13
五、净利润1,412.84-230.68-2,429.80-4,072.63-43,956.10
归属于母公司所有者的净利润2,895.52335.35-2,062.57-3,887.57-41,818.08
少数股东损益-1,482.68-566.03-367.23-185.06-2,138.02
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.07000.0076-0.0500-0.0900-0.9500
稀释每股收益(元/股)0.07000.0076-0.0500-0.0900-0.9500
七、其他综合收益-1.75149.54-1.75--19.06
八、综合收益总额1,411.09-81.15-2,431.55-4,072.63-43,937.04
归属于母公司所有者的综合收益总额2,893.77484.88-2,064.32-3,887.57-41,799.02
归属于少数股东的综合收益总额-1,482.68-566.03-367.23-185.06-2,138.02
下载全部历史数据到excel中 返回页顶