*ST海华

- 600243

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST海华(600243) 利润表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、营业总收入27,548.968,651.9470,635.4751,703.1832,328.83
营业收入27,548.968,651.9470,635.4751,703.1832,328.83
二、营业总成本35,353.4012,913.2590,092.1562,351.4339,864.88
营业成本25,153.908,959.9365,394.5047,485.8330,136.59
营业税金及附加287.1668.33846.21467.28339.68
销售费用1,929.19626.656,156.003,696.312,404.66
管理费用4,153.841,844.2512,961.857,483.435,041.32
财务费用2,017.21867.961,680.941,093.99564.29
研发费用1,812.11546.123,052.652,124.601,378.33
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益-----229.52-14.74--
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-3,184.75-4,066.41-42,123.88-9,818.77-6,934.51
加:营业外收入123.925.21155.9185.2022.38
减:营业外支出-112.9010.19952.01182.25136.90
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-2,947.92-4,071.39-42,919.97-9,915.82-7,049.04
减:所得税费用-518.121.241,036.13-826.16-781.28
五、净利润-2,429.80-4,072.63-43,956.10-9,089.66-6,267.76
归属于母公司所有者的净利润-2,062.57-3,887.57-41,818.08-8,435.36-5,842.57
少数股东损益-367.23-185.06-2,138.02-654.31-425.19
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0500-0.0900-0.9500-0.1922-0.1300
稀释每股收益(元/股)-0.0500-0.0900-0.9500-0.1922-0.1300
七、其他综合收益-1.75--19.06206.26141.21
八、综合收益总额-2,431.55-4,072.63-43,937.04-8,883.40-6,126.55
归属于母公司所有者的综合收益总额-2,064.32-3,887.57-41,799.02-8,229.10-5,701.36
归属于少数股东的综合收益总额-367.23-185.06-2,138.02-654.31-425.19
下载全部历史数据到excel中 返回页顶