*ST嘉信

- 300071

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST嘉信(300071) 利润表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、营业总收入77,887.2253,262.5223,419.9497,021.1469,128.66
营业收入77,887.2253,262.5223,419.9497,021.1469,128.66
二、营业总成本87,458.8260,388.0527,033.62117,659.4380,032.70
营业成本53,556.5437,503.3816,040.7067,851.9146,205.81
营业税金及附加203.29149.0333.40261.47158.66
销售费用14,530.449,520.494,707.0220,088.83510.24
管理费用9,745.496,882.103,109.9017,215.6825,990.94
财务费用9,423.066,333.063,142.6012,241.547,167.04
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益-------840.65--
投资收益417.13334.28131.671,215.81123.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益417.13346.69131.671,215.81123.79
汇兑收益----------
三、营业利润-8,240.07-5,979.73-2,767.50-57,455.32-10,343.98
加:营业外收入56.2355.1055.1672.17403.55
减:营业外支出8.052.290.211,179.0925.60
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-8,191.90-5,926.91-2,712.55-58,562.24-9,966.03
减:所得税费用41.32-168.24-121.73-591.36-59.70
五、净利润-8,233.22-5,758.67-2,590.82-57,970.88-9,906.33
归属于母公司所有者的净利润-8,235.47-5,758.67-2,587.65-57,935.36-9,870.99
少数股东损益2.25---3.17-35.52-35.34
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.1227-0.0858-0.0385-0.8600-0.1500
稀释每股收益(元/股)-0.1227-0.0858-0.0385-0.8600-0.1500
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-8,233.22-5,758.67-2,590.82-57,970.88-9,906.33
归属于母公司所有者的综合收益总额-8,235.47-5,758.67-2,587.65-57,935.36-9,870.99
归属于少数股东的综合收益总额2.25---3.17-35.52-35.34
下载全部历史数据到excel中 返回页顶