ST恒久

- 002808

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
ST恒久(002808) 利润表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、营业总收入10,566.946,777.893,348.7216,584.4811,988.85
营业收入10,566.946,777.893,348.7216,584.4811,988.85
二、营业总成本11,555.597,246.723,731.8317,167.2112,037.61
营业成本9,082.275,691.872,767.5114,435.7910,356.91
营业税金及附加120.8972.4942.87123.3895.23
销售费用356.90253.35126.90509.56383.54
管理费用1,257.62809.89376.731,633.051,285.42
财务费用-413.18-355.1332.81-1,203.95-1,328.28
研发费用1,151.08774.25385.001,669.391,244.79
资产减值损失----------
公允价值变动收益-------47.81-24.67
投资收益81.5943.6913.78188.62140.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-3,132.10-485.99-342.57-2,698.0389.10
加:营业外收入0.160.00--5.475.53
减:营业外支出42.567.000.4597.5029.83
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-3,174.50-492.98-343.02-2,790.0664.80
减:所得税费用-175.89-13.74-0.6829.9793.62
五、净利润-2,998.61-479.25-342.34-2,820.03-28.83
归属于母公司所有者的净利润-2,668.91-398.66-282.18-2,068.79135.89
少数股东损益-329.69-80.59-60.16-751.25-164.72
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0993-0.0148-0.0105-0.07700.0051
稀释每股收益(元/股)-0.0993-0.0148-0.0105-0.07700.0051
七、其他综合收益25.7020.2712.34-108.9021.42
八、综合收益总额-2,972.90-458.98-329.99-2,928.93-7.41
归属于母公司所有者的综合收益总额-2,643.21-378.39-269.84-2,177.68157.31
归属于少数股东的综合收益总额-329.69-80.59-60.16-751.25-164.72
下载全部历史数据到excel中 返回页顶