ST柏龙

- 002776

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST柏龙(002776) 利润表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、营业总收入9,855.604,204.3972,320.3659,684.1044,132.86
营业收入9,855.604,204.3972,320.3659,684.1044,132.86
二、营业总成本12,801.956,496.8263,286.7545,680.3432,462.42
营业成本8,464.854,145.1551,255.1236,913.1226,654.18
营业税金及附加144.9662.71510.75402.08277.34
销售费用441.86259.542,182.111,708.621,195.30
管理费用2,322.741,156.744,079.362,985.021,963.14
财务费用1,196.68745.833,868.822,601.681,705.77
研发费用230.86126.861,390.581,069.83666.69
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益0.080.081,596.651,519.811,022.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-----280.70----
汇兑收益----------
三、营业利润-2,495.63-1,903.82-38,290.1816,162.6913,226.72
加:营业外收入0.22--0.140.14--
减:营业外支出204.850.3278.0463.9963.99
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-2,700.26-1,904.14-38,368.0816,098.8313,162.72
减:所得税费用-493.93-243.28-6,552.862,159.121,823.09
五、净利润-2,206.33-1,660.86-31,815.2113,939.7111,339.63
归属于母公司所有者的净利润-2,118.59-1,627.65-31,733.1113,980.0911,358.23
少数股东损益-87.74-33.21-82.10-40.38-18.60
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0400-0.0300-0.59000.26000.2100
稀释每股收益(元/股)-0.0400-0.0300-0.59000.26000.2100
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-2,206.33-1,660.86-31,815.2113,939.7111,339.63
归属于母公司所有者的综合收益总额-2,118.59-1,627.65-31,733.1113,980.0911,358.23
归属于少数股东的综合收益总额-87.74-33.21-82.10-40.38-18.60
下载全部历史数据到excel中 返回页顶