ST巴士

- 002188

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST巴士(002188) 利润表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、营业总收入510.71149.4736.642,127.402,101.59
营业收入510.71149.4736.642,127.402,101.59
二、营业总成本1,923.281,083.70406.616,942.126,118.28
营业成本343.0417.838.811,918.681,913.01
营业税金及附加58.9235.3418.55132.63104.27
销售费用6.764.062.0139.6937.23
管理费用1,356.29929.68355.504,531.973,821.37
财务费用158.2696.7821.74319.14242.40
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益1,185.861,185.86------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-187.87281.84-361.43-4,554.45-3,470.72
加:营业外收入------56,142.623,003.19
减:营业外支出40.0040.00--5.333,086.81
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-227.87241.84-361.4351,582.83-3,554.34
减:所得税费用----------
五、净利润-227.87241.84-361.4351,582.83-3,554.34
归属于母公司所有者的净利润-227.87241.84-361.4351,582.83-3,554.34
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.01000.0100-0.01001.7400-0.1200
稀释每股收益(元/股)-0.01000.0100-0.01001.7400-0.1200
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-227.87241.84-361.4351,582.83-3,554.34
归属于母公司所有者的综合收益总额-227.87241.84-361.4351,582.83-3,554.34
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶