TCL中环

- 002129

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
TCL中环(002129) 利润表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、营业总收入1,761,870.276,701,015.704,984,488.753,169,833.671,336,783.93
营业收入1,761,870.276,701,015.704,984,488.753,169,833.671,336,783.93
二、营业总成本1,529,426.106,021,601.854,474,909.432,858,744.251,191,840.63
营业成本1,356,440.855,506,699.234,091,149.772,608,972.381,085,595.68
营业税金及附加6,436.1724,893.9217,614.2411,097.625,201.60
销售费用8,299.0927,720.3719,838.6913,010.134,781.68
管理费用27,381.1490,813.8575,699.7547,745.7322,209.60
财务费用29,086.6079,192.1037,408.8036,686.2618,370.68
研发费用101,782.24292,282.38233,198.18141,232.1355,681.38
资产减值损失----------
公允价值变动收益15,465.195,594.54------
投资收益19,070.26175,150.18113,346.9358,457.1119,605.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益17,469.33184,869.21107,930.0455,720.0218,431.61
汇兑收益----------
三、营业利润280,632.99732,541.70599,637.34349,581.27157,482.74
加:营业外收入319.3315,633.691,254.871,042.32298.25
减:营业外支出81.393,242.272,935.312,622.2349.99
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额280,870.93744,933.13597,956.90348,001.36157,731.00
减:所得税费用34,438.8937,628.8549,094.2025,511.3612,045.08
五、净利润246,432.04707,304.27548,862.71322,490.00145,685.92
归属于母公司所有者的净利润225,314.46681,865.38500,064.27291,728.14131,073.55
少数股东损益21,117.5825,438.8948,798.4430,761.8614,612.37
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.70082.12121.55150.90500.4064
稀释每股收益(元/股)0.70062.12091.55150.90500.4064
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额246,432.04707,304.27548,862.71322,490.00145,685.92
归属于母公司所有者的综合收益总额225,314.46681,865.38500,064.27291,728.14131,073.55
归属于少数股东的综合收益总额21,117.5825,438.8948,798.4430,761.8614,612.37
下载全部历史数据到excel中 返回页顶