*ST皇台

- 000995

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST皇台(000995) 利润表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、营业总收入708.232,548.34950.40822.91767.59
营业收入708.232,548.34950.40822.91767.59
二、营业总成本1,355.179,917.284,807.143,474.532,075.91
营业成本375.461,934.871,419.861,042.30766.43
营业税金及附加119.00842.88247.08231.84127.02
销售费用91.68397.97290.19222.8299.99
管理费用450.133,400.391,622.351,158.08694.35
财务费用318.901,708.551,204.55796.38388.11
资产减值损失--1,632.6223.1123.11--
公允价值变动收益----------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-646.94-7,377.09-3,856.74-2,651.62-1,308.32
加:营业外收入0.091.491.350.950.91
减:营业外支出0.832,173.22335.45337.960.78
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-647.69-9,548.82-4,190.84-2,988.63-1,308.20
减:所得税费用----------
五、净利润-647.69-9,548.82-4,190.84-2,988.63-1,308.20
归属于母公司所有者的净利润-647.12-9,548.15-4,190.84-2,988.63-1,308.20
少数股东损益-0.57-0.67------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0400-0.5400-0.2400-0.1700-0.0700
稀释每股收益(元/股)-0.0400-0.5400-0.2400-0.1700-0.0700
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-647.69-9,548.82-4,190.84-2,988.63-1,308.20
归属于母公司所有者的综合收益总额-647.12-9,548.15-4,190.84-2,988.63-1,308.20
归属于少数股东的综合收益总额-0.57-0.67------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶