ST中嘉

- 000889

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
ST中嘉(000889) 利润表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、营业总收入70,596.5035,582.44151,636.58123,400.3182,341.60
营业收入70,596.5035,582.44151,636.58123,400.3182,341.60
二、营业总成本72,374.1536,444.26155,814.59125,580.1583,858.82
营业成本63,501.4731,982.69136,856.54111,516.0674,315.29
营业税金及附加109.4143.51311.26153.6582.39
销售费用413.29180.811,371.481,035.81755.08
管理费用5,297.332,666.2310,848.837,758.335,044.95
财务费用137.4774.43417.16323.52246.17
研发费用2,915.191,496.596,009.334,792.773,414.95
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-1,383.93-666.44-6,008.14-2,420.42-1,973.23
加:营业外收入50.909.23275.43272.20256.69
减:营业外支出104.364.61502.46290.67248.04
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-1,437.39-661.83-6,235.16-2,438.88-1,964.58
减:所得税费用23.8124.341,665.44111.88123.00
五、净利润-1,461.20-686.17-7,900.60-2,550.76-2,087.59
归属于母公司所有者的净利润-1,451.19-685.67-7,886.98-2,554.41-2,099.50
少数股东损益-10.00-0.49-13.633.6411.91
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0155-0.0073-0.0843-0.0273-0.0225
稀释每股收益(元/股)-0.0155-0.0073-0.0843-0.0273-0.0225
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-1,461.20-686.17-7,900.60-2,550.76-2,087.59
归属于母公司所有者的综合收益总额-1,451.19-685.67-7,886.98-2,554.41-2,099.50
归属于少数股东的综合收益总额-10.00-0.49-13.633.6411.91
下载全部历史数据到excel中 返回页顶