ST中嘉

- 000889

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST中嘉(000889) 利润表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、营业总收入36,368.82142,889.03105,997.3870,596.5035,582.44
营业收入36,368.82142,889.03105,997.3870,596.5035,582.44
二、营业总成本36,952.10148,232.60108,933.8272,374.1536,444.26
营业成本32,879.01130,145.9195,849.3963,501.4731,982.69
营业税金及附加21.89244.98154.22109.4143.51
销售费用185.081,038.49717.74413.29180.81
管理费用2,597.5111,523.287,870.695,297.332,666.23
财务费用81.14258.90200.13137.4774.43
研发费用1,187.475,021.044,141.652,915.191,496.59
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-573.28-4,534.47-2,436.98-1,383.93-666.44
加:营业外收入1.576,016.3867.9150.909.23
减:营业外支出30.2913,631.07181.91104.364.61
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-602.00-12,149.16-2,550.98-1,437.39-661.83
减:所得税费用21.65398.6113.1423.8124.34
五、净利润-623.65-12,547.77-2,564.12-1,461.20-686.17
归属于母公司所有者的净利润-622.63-12,529.71-2,549.67-1,451.19-685.67
少数股东损益-1.01-18.06-14.45-10.00-0.49
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0066-0.1338-0.0272-0.0155-0.0073
稀释每股收益(元/股)-0.0066-0.1338-0.0272-0.0155-0.0073
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-623.65-12,547.77-2,564.12-1,461.20-686.17
归属于母公司所有者的综合收益总额-622.63-12,529.71-2,549.67-1,451.19-685.67
归属于少数股东的综合收益总额-1.01-18.06-14.45-10.00-0.49
下载全部历史数据到excel中 返回页顶