*ST宜化

- 000422

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
*ST宜化(000422) 利润表
单位:万元
报表日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、营业总收入623,723.66238,133.311,195,544.15917,906.04629,531.09
营业收入623,723.66238,133.311,195,544.15917,906.04629,531.09
二、营业总成本680,041.30282,907.541,705,446.211,050,036.65628,721.06
营业成本506,646.96204,290.491,165,538.83799,810.01517,319.11
营业税金及附加6,086.872,284.5010,774.457,173.504,672.04
销售费用25,085.897,749.4872,169.9550,669.9031,852.86
管理费用80,031.5244,201.79155,316.2977,498.3624,815.97
财务费用48,778.3423,887.35105,314.3474,814.2642,327.43
资产减值损失13,411.72493.93196,332.3640,070.627,733.66
公允价值变动收益-4,265.53--4,237.96----
投资收益86,428.421,222.87-1,238.30-266.36-250.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益70.91165.90-1,213.62-513.78-250.28
汇兑收益----------
三、营业利润27,651.15-42,622.66-494,187.73-132,396.97559.75
加:营业外收入2,588.952,914.5710,106.8022,109.9916,720.62
减:营业外支出2,435.611,551.2427,469.817,637.061,453.12
其中:非流动资产处置损失------4,949.33184.13
四、利润总额27,804.49-41,259.32-511,550.74-117,924.0415,827.24
减:所得税费用1,940.35-301.083,173.746,827.186,644.76
五、净利润25,864.14-40,958.24-514,724.48-124,751.229,182.48
归属于母公司所有者的净利润23,821.43-38,765.46-509,069.52-123,079.958,259.05
少数股东损益2,042.72-2,192.77-5,654.96-1,671.27923.43
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.1960-0.4610-5.7390-1.43990.0230
稀释每股收益(元/股)0.1960-0.4610-5.7390-1.43990.0230
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额25,864.14-40,958.24-514,724.48-124,751.229,182.48
归属于母公司所有者的综合收益总额23,821.43-38,765.46-509,069.52-123,079.958,259.05
归属于少数股东的综合收益总额2,042.72-2,192.77-5,654.96-1,671.27923.43
下载全部历史数据到excel中 返回页顶