*ST宜化

- 000422

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST宜化(000422) 利润表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、营业总收入1,016,266.89623,723.66238,133.311,195,544.15917,906.04
营业收入1,016,266.89623,723.66238,133.311,195,544.15917,906.04
二、营业总成本1,061,531.01680,041.30282,907.541,705,446.211,050,036.65
营业成本831,750.31506,646.96204,290.491,165,538.83799,810.01
营业税金及附加9,050.766,086.872,284.5010,774.457,173.50
销售费用42,389.4525,085.897,749.4872,169.9550,669.90
管理费用94,868.2380,031.5244,201.79155,316.2977,498.36
财务费用70,307.1148,778.3423,887.35105,314.3474,814.26
资产减值损失13,165.1513,411.72493.93196,332.3640,070.62
公允价值变动收益-4,265.53-4,265.53--4,237.96--
投资收益88,014.4486,428.421,222.87-1,238.30-266.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--70.91165.90-1,213.62-513.78
汇兑收益----------
三、营业利润40,282.9427,651.15-42,622.66-494,187.73-132,396.97
加:营业外收入3,589.772,588.952,914.5710,106.8022,109.99
减:营业外支出2,787.312,435.611,551.2427,469.817,637.06
其中:非流动资产处置损失--------4,949.33
四、利润总额41,085.4027,804.49-41,259.32-511,550.74-117,924.04
减:所得税费用1,455.761,940.35-301.083,173.746,827.18
五、净利润39,629.6325,864.14-40,958.24-514,724.48-124,751.22
归属于母公司所有者的净利润33,463.1323,821.43-38,765.46-509,069.52-123,079.95
少数股东损益6,166.502,042.72-2,192.77-5,654.96-1,671.27
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.30000.1960-0.4610-5.7390-1.4399
稀释每股收益(元/股)0.30000.1960-0.4610-5.7390-1.4399
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额39,629.6325,864.14-40,958.24-514,724.48-124,751.22
归属于母公司所有者的综合收益总额33,463.1323,821.43-38,765.46-509,069.52-123,079.95
归属于少数股东的综合收益总额6,166.502,042.72-2,192.77-5,654.96-1,671.27
下载全部历史数据到excel中 返回页顶