*ST全新

- 000007

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST全新(000007) 利润表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、营业总收入15,330.1310,385.204,953.1222,083.8019,390.82
营业收入15,330.1310,385.204,953.1222,083.8019,390.82
二、营业总成本14,851.1110,075.784,778.1221,096.2619,252.10
营业成本12,590.838,528.363,868.0717,673.4416,645.94
营业税金及附加81.9873.3127.48124.1890.15
销售费用724.69491.38260.801,121.47810.50
管理费用1,548.281,089.07644.602,382.101,908.39
财务费用-94.67-106.34-22.84-204.93-202.87
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益32.7732.7732.7749.3934.60
投资收益1,277.991,273.587.63-21.73-74.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润1,827.851,637.13234.27938.0034.69
加:营业外收入3.531.354.2654.03107.55
减:营业外支出829.47549.38273.221,498.501,219.31
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额1,001.901,089.10-34.69-506.47-1,077.07
减:所得税费用200.65101.2829.13126.3784.34
五、净利润801.25987.82-63.82-632.84-1,161.41
归属于母公司所有者的净利润1,084.711,213.67-23.22-535.65-893.34
少数股东损益-283.46-225.85-40.60-97.19-268.07
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.03130.0350-0.0007-0.0200-0.0258
稀释每股收益(元/股)0.03130.0350-0.0007-0.0200-0.0258
七、其他综合收益-------344.00--
八、综合收益总额801.25987.82-63.82-976.84-1,161.41
归属于母公司所有者的综合收益总额1,084.711,213.67-23.22-879.65-893.34
归属于少数股东的综合收益总额-283.46-225.85-40.60-97.19-268.07
下载全部历史数据到excel中 返回页顶