*ST中房

- 600890

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST中房(600890) 利润表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、营业总收入8.411,090.4025.2316.828.41
营业收入8.411,090.4025.2316.828.41
二、营业总成本628.107,587.313,726.042,951.231,277.19
营业成本27.29602.27117.9078.6039.31
营业税金及附加10.39126.4636.1924.3811.86
销售费用----------
管理费用601.117,034.993,715.212,967.041,241.96
财务费用-10.69-176.40-143.26-118.79-15.94
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益--1,465.861,465.8650.6350.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--1,415.231,415.23----
汇兑收益----------
三、营业利润-619.69-5,007.83-2,177.32-2,837.72-1,218.16
加:营业外收入----------
减:营业外支出--0.11------
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-619.69-5,007.94-2,177.32-2,837.72-1,218.16
减:所得税费用--76.66------
五、净利润-619.69-5,084.60-2,177.32-2,837.72-1,218.16
归属于母公司所有者的净利润-619.69-5,084.53-2,177.25-2,837.66-1,218.16
少数股东损益---0.07-0.07-0.06--
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0107-0.0878-0.0376-0.0490-0.0210
稀释每股收益(元/股)-0.0107-0.0878-0.0376-0.0490-0.0210
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额---5,084.60-2,177.32-2,837.72-1,218.16
归属于母公司所有者的综合收益总额---5,084.53-2,177.25-2,837.66-1,218.16
归属于少数股东的综合收益总额---0.07-0.07-0.06--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶