ST云投

- 002200

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST云投(002200) 利润表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、营业总收入19,292.9526,771.278,715.004,594.481,857.30
营业收入19,292.9526,771.278,715.004,594.481,857.30
二、营业总成本19,358.7636,978.8123,728.1214,693.895,978.65
营业成本15,882.7120,024.897,813.624,364.741,431.49
营业税金及附加46.71244.0195.9169.5247.39
销售费用856.833,216.972,056.461,174.70511.59
管理费用1,107.706,165.273,656.492,417.441,132.91
财务费用1,442.946,985.979,975.086,563.642,801.74
研发费用21.86341.71130.56103.8653.52
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益-33.77-1,137.403,772.292,487.58422.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-33.77417.22220.36119.6377.32
汇兑收益----------
三、营业利润-83.47-11,366.47-11,679.82-7,806.95-4,153.81
加:营业外收入--1,043.19170.4422.2222.43
减:营业外支出31.482,509.86127.5965.5234.90
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-114.95-12,833.14-11,636.97-7,850.26-4,166.28
减:所得税费用-89.99-1,354.0453.880.34-76.57
五、净利润-24.96-11,479.10-11,690.84-7,850.60-4,089.71
归属于母公司所有者的净利润229.57-9,434.13-10,941.09-7,186.78-3,682.81
少数股东损益-254.53-2,044.96-749.76-663.82-406.91
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.0125-0.5124-0.5942-0.3903-0.2000
稀释每股收益(元/股)0.0125-0.5124-0.5942-0.3903-0.2000
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-24.96-11,479.10-11,690.84-7,850.60-4,089.71
归属于母公司所有者的综合收益总额229.57-9,434.13-10,941.09-7,186.78-3,682.81
归属于少数股东的综合收益总额-254.53-2,044.96-749.76-663.82-406.91
下载全部历史数据到excel中 返回页顶