*ST东网

- 002175

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST东网(002175) 利润表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、营业总收入4,489.8821,153.6013,922.909,491.513,304.50
营业收入4,489.8821,153.6013,922.909,491.513,304.50
二、营业总成本4,899.9224,408.0415,434.8810,590.064,257.61
营业成本3,043.7914,228.069,493.556,704.312,445.36
营业税金及附加32.28366.08169.37161.8834.03
销售费用142.53899.15657.11480.64241.67
管理费用909.315,204.812,894.831,886.46952.50
财务费用772.013,137.912,220.021,356.77584.05
研发费用--572.03------
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益--15.079.39----
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-3,070.28-107,293.03-2,635.55-915.12-887.32
加:营业外收入--9.750.030.030.40
减:营业外支出57.96120.5664,149.711,841.7510.15
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-3,128.24-107,403.84-66,785.23-2,756.84-897.07
减:所得税费用144.80111.33312.77178.0831.35
五、净利润-3,273.04-107,515.18-67,097.99-2,934.92-928.42
归属于母公司所有者的净利润-3,273.04-107,515.18-67,097.99-2,934.92-928.42
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0434-1.4264-0.8902-0.0389-0.0123
稀释每股收益(元/股)-0.0434-1.4264-0.8902-0.0389-0.0123
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-3,273.04-107,515.18-67,097.99-2,934.92-928.42
归属于母公司所有者的综合收益总额-3,273.04-107,515.18-67,097.99-2,934.92-928.42
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶