ST瑞德

- 600666

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST瑞德(600666) 利润表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、营业总收入51,955.5635,658.8818,773.967,531.2972,980.45
营业收入51,955.5635,658.8818,773.967,531.2972,980.45
二、营业总成本77,457.8055,116.9331,293.7813,404.4879,038.57
营业成本46,837.2132,710.2216,393.266,332.3659,675.31
营业税金及附加986.00485.19320.13166.91861.54
销售费用1,001.10623.11382.10199.481,316.99
管理费用10,053.046,839.234,747.252,423.4213,682.34
财务费用12,996.879,768.636,527.952,965.56-333.30
研发费用5,583.584,690.552,923.091,316.763,835.69
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益-244.1924.54-37.271.4922,268.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-244.19-------172.28
汇兑收益----------
三、营业利润-58,338.22-16,167.50-9,299.00-1,755.61-10,523.39
加:营业外收入280.6270.4468.1911.1821,557.75
减:营业外支出9,644.44108.387.315.43474.76
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-67,702.04-16,205.43-9,238.12-1,749.8510,559.59
减:所得税费用732.31476.65340.97319.083,750.13
五、净利润-68,434.35-16,682.08-9,579.09-2,068.946,809.47
归属于母公司所有者的净利润-68,491.58-16,700.29-9,574.24-2,031.546,714.03
少数股东损益57.2318.21-4.85-37.4095.43
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.5581-0.1361-0.0800-0.02000.0500
稀释每股收益(元/股)-0.5581-0.1361-0.0800-0.02000.0500
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-68,434.35-16,682.08-9,579.09-2,068.946,809.47
归属于母公司所有者的综合收益总额-68,491.58-16,700.29-9,574.24-2,031.546,714.03
归属于少数股东的综合收益总额57.2318.21-4.85-37.4095.43
下载全部历史数据到excel中 返回页顶