ST瑞德

- 600666

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
ST瑞德(600666) 利润表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、营业总收入24,181.4812,496.294,469.2153,125.2941,036.44
营业收入24,181.4812,496.294,469.2153,125.2941,036.44
二、营业总成本33,688.7516,484.576,434.8684,318.4762,690.55
营业成本24,677.1611,461.803,512.1949,486.8938,747.25
营业税金及附加485.60317.91148.30877.05575.03
销售费用267.79157.3461.991,106.36301.59
管理费用6,980.134,522.022,348.0711,184.668,009.08
财务费用-1,195.91-812.2434.6712,654.2310,322.53
研发费用2,473.98837.74329.639,009.274,735.07
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益-3.81-3.810.85138,177.38-539.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-------552.96--
汇兑收益----------
三、营业利润-7,604.75-2,194.28-1,091.9263,045.83-21,309.38
加:营业外收入14.2614.2612.0053.2048.87
减:营业外支出9,123.463,336.0655.8457,202.9231,876.29
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-16,713.95-5,516.09-1,135.765,896.10-53,136.81
减:所得税费用692.20645.15181.10-68.85610.25
五、净利润-17,406.15-6,161.24-1,316.865,964.95-53,747.05
归属于母公司所有者的净利润-17,076.60-6,061.39-1,225.126,065.57-53,752.03
少数股东损益-329.55-99.84-91.74-100.634.98
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0618-0.0219-0.00440.0500-0.4400
稀释每股收益(元/股)-0.0618-0.0219-0.00440.0500-0.4400
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-17,406.15-6,161.24-1,316.865,964.95-53,747.05
归属于母公司所有者的综合收益总额-17,076.60-6,061.39-1,225.126,065.57-53,752.03
归属于少数股东的综合收益总额-329.55-99.84-91.74-100.634.98
下载全部历史数据到excel中 返回页顶