*ST蓝光

- 600466

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST蓝光(600466) 利润表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、营业总收入879,449.95450,397.581,930,407.971,485,683.42862,727.25
营业收入879,449.95450,397.581,930,407.971,485,683.42862,727.25
二、营业总成本1,145,421.50507,929.732,403,027.641,785,075.091,099,466.23
营业成本863,058.00418,165.431,836,475.671,440,018.57856,973.29
营业税金及附加110,985.1129,854.8373,789.2053,911.4945,647.34
销售费用26,074.9311,969.8470,346.5561,515.2045,998.62
管理费用32,352.3015,933.4289,495.8859,015.6139,747.86
财务费用112,897.9031,992.24328,926.51169,532.50110,345.73
研发费用53.2613.963,993.831,081.72753.38
资产减值损失----------
公允价值变动收益-----8,530.29588.33588.33
投资收益-6,799.1495.527,808.76-8,647.86-1,627.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,627.18---31,209.55----
汇兑收益----------
三、营业利润-290,718.20-66,724.04-2,379,643.31-1,201,011.63-531,790.57
加:营业外收入558.31922.444,344.703,734.963,415.85
减:营业外支出46,079.816,984.7575,210.3830,116.3017,732.32
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-336,239.70-72,786.35-2,450,508.99-1,227,392.96-546,107.04
减:所得税费用24,906.43-1,172.72165,506.56-29,862.65-21,265.41
五、净利润-361,146.13-71,613.62-2,616,015.55-1,197,530.31-524,841.63
归属于母公司所有者的净利润-355,857.46-67,209.82-2,494,192.73-1,167,312.28-498,970.16
少数股东损益-5,288.66-4,403.80-121,822.83-30,218.04-25,871.47
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-1.1725-0.2215-8.2183-3.8664-1.6570
稀释每股收益(元/股)-1.1725-0.2215-8.2183-3.8664-1.6570
七、其他综合收益-6,157.081,887.93-19,348.95-20,169.41-6,117.07
八、综合收益总额-367,303.20-69,725.69-2,635,364.50-1,217,699.72-530,958.70
归属于母公司所有者的综合收益总额-362,014.54-65,321.90-2,513,541.64-1,187,481.68-505,087.23
归属于少数股东的综合收益总额-5,288.66-4,403.80-121,822.86-30,218.04-25,871.47
下载全部历史数据到excel中 返回页顶