*ST经开

- 600215

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST经开(600215) 利润表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、营业总收入1,218.5918,666.6616,132.4710,884.305,085.12
营业收入1,218.5918,666.6616,132.4710,884.305,085.12
二、营业总成本189.7414,310.4312,074.448,039.654,001.03
营业成本922.0712,520.0411,646.127,953.733,681.17
营业税金及附加55.77903.05676.45455.76224.17
销售费用35.44373.26149.6778.7635.56
管理费用307.592,034.571,263.20647.91209.36
财务费用-1,131.14-1,520.49-1,661.01-1,096.51-149.02
研发费用----------
资产减值损失---------0.21
公允价值变动收益----------
投资收益--5,372.765,300.285,300.285,300.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润1,029.4410,967.649,353.238,129.446,384.36
加:营业外收入--181.351.41----
减:营业外支出--251.42249.301.501.50
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额1,029.4410,897.579,105.348,127.946,382.86
减:所得税费用296.123,197.762,399.562,010.321,521.18
五、净利润733.327,699.816,705.786,117.624,861.68
归属于母公司所有者的净利润733.327,699.816,705.786,117.624,861.68
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.01580.16560.14420.13160.1045
稀释每股收益(元/股)0.01580.16560.14420.13160.1045
七、其他综合收益------6,117.62--
八、综合收益总额733.327,699.816,705.786,117.62--
归属于母公司所有者的综合收益总额733.327,699.816,705.786,117.62--
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶