*ST江泉

- 600212

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST江泉(600212) 利润表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、营业总收入8,528.0926,117.1118,864.4712,854.876,169.23
营业收入8,528.0926,117.1118,864.4712,854.876,169.23
二、营业总成本7,726.3427,282.4320,396.9213,366.425,846.77
营业成本6,994.1724,608.1918,386.4111,869.725,156.31
营业税金及附加111.04420.69317.87227.27130.00
销售费用26.2183.1573.2049.0120.72
管理费用595.982,219.051,666.801,233.58512.83
财务费用-1.05-48.65-47.37-13.17-5.70
研发费用----------
资产减值损失--------32.62
公允价值变动收益--9.36------
投资收益12.34-16,971.13-10,751.61-9,649.90-4,331.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益---16,997.60-10,751.61-9,649.90-4,331.32
汇兑收益----------
三、营业利润692.59-35,169.46-22,883.68-14,394.21-4,008.86
加:营业外收入8.1115.1111.717.642.40
减:营业外支出5.196.596.726.720.22
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额695.51-35,160.94-22,878.68-14,393.28-4,006.68
减:所得税费用----------
五、净利润695.51-35,160.94-22,878.68-14,393.28-4,006.68
归属于母公司所有者的净利润695.51-35,160.94-22,878.68-14,393.28-4,006.68
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.0136-0.6871-0.4471-0.2813-0.0783
稀释每股收益(元/股)0.0136-0.6871-0.4471-0.2813-0.0783
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额695.51-35,160.94-22,878.68-14,393.28-4,006.68
归属于母公司所有者的综合收益总额695.51-35,160.94-22,878.68-14,393.28-4,006.68
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶