*ST江泉

- 600212

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST江泉(600212) 利润表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、营业总收入27,680.1621,173.2515,163.398,528.0926,117.11
营业收入27,680.1621,173.2515,163.398,528.0926,117.11
二、营业总成本25,681.5720,264.1914,396.397,726.3427,282.43
营业成本22,600.8618,111.9112,900.936,994.1724,608.19
营业税金及附加399.87317.51215.79111.04420.69
销售费用48.0271.4549.3126.2183.15
管理费用2,665.411,790.691,249.96595.982,219.05
财务费用-32.58-27.37-19.60-1.05-48.65
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益3.51------9.36
投资收益131.6627.7714.1312.34-16,971.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益---------16,997.60
汇兑收益----------
三、营业利润1,987.09719.46620.27692.59-35,169.46
加:营业外收入26.1755.9549.418.1115.11
减:营业外支出59.185.265.195.196.59
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额1,954.08770.16664.49695.51-35,160.94
减:所得税费用----------
五、净利润1,954.08770.16664.49695.51-35,160.94
归属于母公司所有者的净利润1,954.08770.16664.49695.51-35,160.94
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.03820.01510.01300.0136-0.6871
稀释每股收益(元/股)0.03820.01510.01300.0136-0.6871
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额1,954.08770.16664.49695.51-35,160.94
归属于母公司所有者的综合收益总额1,954.08770.16664.49695.51-35,160.94
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶