*ST莲花

- 600186

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST莲花(600186) 利润表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、营业总收入170,251.04131,153.6783,303.8737,706.52172,881.70
营业收入170,251.04131,153.6783,303.8737,706.52172,881.70
二、营业总成本194,023.39144,937.8393,503.0642,729.76204,425.35
营业成本152,958.61116,372.1974,077.5133,558.30156,109.56
营业税金及附加1,081.00616.59544.41280.441,293.06
销售费用17,298.2110,374.126,718.683,380.8014,411.77
管理费用19,155.9114,649.3510,112.284,496.6319,054.25
财务费用3,431.242,925.592,050.191,013.583,797.82
研发费用98.42--------
资产减值损失--------9,758.89
公允价值变动收益----------
投资收益21,733.5321,733.5321,733.53---5,353.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润3,748.737,268.6911,523.89-4,996.78-38,699.07
加:营业外收入39,992.87152.40139.0820.49129.97
减:营业外支出38,654.9214.9911.789.78401.31
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额5,086.687,406.1011,651.19-4,986.07-38,970.41
减:所得税费用2,280.71-------556.49
五、净利润2,805.967,406.1011,651.19-4,986.07-38,413.93
归属于母公司所有者的净利润6,923.069,349.4512,976.63-4,143.52-33,253.04
少数股东损益-4,117.10-1,943.35-1,325.44-842.54-5,160.89
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.05000.08800.1222-0.0390-0.3100
稀释每股收益(元/股)0.05000.08800.1222-0.0390-0.3100
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额2,805.967,406.1011,651.19-4,986.07-38,413.93
归属于母公司所有者的综合收益总额6,923.069,349.4512,976.63-4,143.52-33,253.04
归属于少数股东的综合收益总额-4,117.10-1,943.35-1,325.44-842.54-5,160.89
下载全部历史数据到excel中 返回页顶