*ST西源

- 600139

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST西源(600139) 利润表
单位:万元
报表日期2023-06-302022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、营业总收入4.599.176.884.592.29
营业收入4.599.176.884.592.29
二、营业总成本622.282,040.331,067.95795.42258.62
营业成本65.83131.6598.7465.8332.91
营业税金及附加0.8637.180.010.010.00
销售费用----------
管理费用536.241,707.93944.81713.12217.09
财务费用19.35163.5724.3916.478.61
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益---34.78-34.78-34.78-34.78
投资收益-680.59-337.31-337.31-337.31-337.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-1,300.56-2,420.73-1,618.02-1,187.40-652.63
加:营业外收入0.080.526.696.696.17
减:营业外支出5,810.1711,718.219,172.926,081.683,024.04
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-7,110.65-14,138.41-10,784.25-7,262.39-3,670.50
减:所得税费用----------
五、净利润-7,110.65-14,138.41-10,784.25-7,262.39-3,670.50
归属于母公司所有者的净利润-7,110.65-14,138.41-10,784.25-7,262.39-3,670.50
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.1074-0.2136-0.1629-0.1097-0.0555
稀释每股收益(元/股)-0.1074-0.2136-0.1629-0.1097-0.0555
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-7,110.65-14,138.41-10,784.25-7,262.39-3,670.50
归属于母公司所有者的综合收益总额-7,110.65-14,138.41-10,784.25-7,262.39-3,670.50
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶