*ST左江

- 300799

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST左江(300799) 利润表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、营业总收入303.565,325.163,372.212,301.081,443.09
营业收入303.565,325.163,372.212,301.081,443.09
二、营业总成本4,428.4322,397.1414,801.469,323.654,332.94
营业成本203.124,136.811,427.26734.11218.08
营业税金及附加18.70154.03105.7168.6917.92
销售费用172.07978.94712.70462.56210.76
管理费用1,149.943,290.012,570.671,754.98883.97
财务费用63.98108.2550.5512.73-9.23
研发费用2,820.6213,729.109,934.566,290.583,011.43
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-4,803.42-24,528.25-12,937.25-7,820.05-3,647.59
加:营业外收入0.930.970.000.00--
减:营业外支出4.5952.7052.7022.330.02
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-4,807.07-24,579.99-12,989.96-7,842.38-3,647.61
减:所得税费用-53.77-46.44-1,389.58-832.35-512.26
五、净利润-4,753.30-24,533.55-11,600.38-7,010.04-3,135.34
归属于母公司所有者的净利润-3,919.76-21,985.70-9,732.73-6,095.14-3,021.81
少数股东损益-833.54-2,547.84-1,867.65-914.90-113.53
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.3842-2.1500-0.9542-0.5976-0.2963
稀释每股收益(元/股)-0.3842-2.1500-0.9529-0.5967-0.2963
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-4,753.30-24,533.55-11,600.38-7,010.04-3,135.34
归属于母公司所有者的综合收益总额-3,919.76-21,985.70-9,732.73-6,095.14-3,021.81
归属于少数股东的综合收益总额-833.54-2,547.84-1,867.65-914.90-113.53
下载全部历史数据到excel中 返回页顶