ST奥马

- 002668

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST奥马(002668) 利润表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、营业总收入769,752.59480,642.52223,165.84834,513.36602,968.78
营业收入769,752.59480,642.52223,165.84834,513.36602,968.78
二、营业总成本706,261.56447,310.61210,040.96779,567.04551,412.59
营业成本605,347.03379,307.37181,436.78646,424.78446,904.06
营业税金及附加3,062.021,786.31876.754,375.712,551.21
销售费用26,563.5520,359.8510,806.4034,922.8731,798.70
管理费用32,307.5121,521.819,518.9540,760.0234,272.57
财务费用12,438.708,536.73733.2422,728.1515,392.38
研发费用26,542.7415,798.546,668.8430,355.5020,493.67
资产减值损失----------
公允价值变动收益-312.12-403.68--586.43182.75
投资收益13,504.989,533.093,408.6317,583.334,931.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-------15.30-0.06
汇兑收益----------
三、营业利润73,745.1139,265.1211,794.3015,948.2162,569.90
加:营业外收入1,315.29795.92696.051,703.781,164.78
减:营业外支出3,034.742,616.36559.4116,667.98381.92
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额72,025.6637,444.6911,930.94984.0163,352.77
减:所得税费用9,490.307,772.122,932.0611,010.4111,784.43
五、净利润62,535.3629,672.568,998.88-10,026.4051,568.34
归属于母公司所有者的净利润23,199.197,811.61907.70-53,973.7218,911.30
少数股东损益39,336.1821,860.958,091.1943,947.3132,657.04
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.21400.07000.0084-0.50000.1700
稀释每股收益(元/股)0.21400.07000.0084-0.50000.1700
七、其他综合收益5,993.432,853.142,158.40-55,639.675,849.85
八、综合收益总额68,528.7932,525.7011,157.29-65,666.0757,418.18
归属于母公司所有者的综合收益总额22,704.545,715.313,066.10-112,855.2224,761.15
归属于少数股东的综合收益总额45,824.2526,810.408,091.1947,189.1532,657.04
下载全部历史数据到excel中 返回页顶