*ST蓝丰

- 002513

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST蓝丰(002513) 利润表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、营业总收入23,786.46150,443.47118,473.2578,821.8636,462.32
营业收入23,786.46150,443.47118,473.2578,821.8636,462.32
二、营业总成本26,087.52154,601.73115,598.4075,792.7335,089.25
营业成本20,310.13117,026.7193,407.9161,736.1328,271.06
营业税金及附加171.871,088.55694.30428.63200.24
销售费用1,441.6711,143.747,745.634,888.942,122.64
管理费用2,880.0316,431.027,936.194,665.352,335.80
财务费用737.045,428.003,443.862,493.681,556.58
研发费用546.783,483.702,370.501,579.99846.06
资产减值损失---------243.13
公允价值变动收益----------
投资收益--4.16------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--4.16------
汇兑收益----------
三、营业利润-2,202.95-55,878.963,023.552,581.201,411.40
加:营业外收入125.15426.05488.48142.2383.77
减:营业外支出26.59529.03-73.42-66.64-160.48
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-2,104.40-55,981.943,585.442,790.071,655.65
减:所得税费用-562.98-4,326.44828.93603.59374.51
五、净利润-1,541.42-51,655.502,756.512,186.481,281.14
归属于母公司所有者的净利润-1,541.42-51,655.502,756.512,186.481,281.14
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0500-1.52000.08000.06000.0400
稀释每股收益(元/股)-0.0500-1.52000.08000.06000.0400
七、其他综合收益---0.85------
八、综合收益总额-1,541.42-51,656.352,756.512,186.481,281.14
归属于母公司所有者的综合收益总额-1,541.42-51,656.352,756.512,186.481,281.14
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶