*ST利源

- 002501

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST利源(002501) 利润表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、营业总收入6,160.803,848.671,356.5118,177.7012,791.25
营业收入6,160.803,848.671,356.5118,177.7012,791.25
二、营业总成本83,765.5254,756.5625,494.77175,829.94120,091.51
营业成本17,395.0211,781.385,041.4358,740.1847,845.36
营业税金及附加674.20672.91336.319,927.874,176.62
销售费用194.73105.9555.771,149.02472.25
管理费用7,371.103,950.961,233.3328,642.0415,923.58
财务费用58,025.2238,170.2218,790.0877,184.9251,556.49
研发费用105.2575.1437.85185.91117.22
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益------343,516.1356.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--------56.48
汇兑收益----------
三、营业利润-78,393.59-51,279.18-23,944.40-787,660.41-106,467.51
加:营业外收入35.1222.57--1,177.24436.72
减:营业外支出7,110.084,681.931,978.98152,361.5614,820.02
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-85,468.55-55,938.54-25,923.38-938,844.73-120,850.81
减:所得税费用-2.08----326.79-8.35
五、净利润-85,466.48-55,938.54-25,923.38-939,171.52-120,842.46
归属于母公司所有者的净利润-85,463.75-55,936.28-25,922.46-939,163.31-120,867.93
少数股东损益-2.72-2.26-0.92-8.2125.47
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.7000-0.4600-0.2100-7.7300-0.9900
稀释每股收益(元/股)-0.7000-0.4600-0.2100-7.7300-0.9900
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-85,466.48-55,938.54-25,923.38-939,171.52-120,842.46
归属于母公司所有者的综合收益总额-85,463.75-55,936.28-25,922.46-939,163.31-120,867.93
归属于少数股东的综合收益总额-2.72-2.26-0.92-8.2125.47
下载全部历史数据到excel中 返回页顶