*ST中绒

- 000982

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST中绒(000982) 利润表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、营业总收入5,000.994,065.962,306.6571,458.6757,821.84
营业收入5,000.994,065.962,306.6571,458.6757,821.84
二、营业总成本5,301.214,155.231,956.76165,455.09125,551.26
营业成本4,060.603,279.771,615.6880,327.6160,823.06
营业税金及附加95.4595.450.023,496.092,569.18
销售费用63.2229.132.667,274.976,195.22
管理费用1,441.011,043.52403.5529,533.5611,209.36
财务费用-359.07-292.64-65.1544,822.8744,754.43
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益---95.53-167.42----
投资收益95.65-4.25-9.41-10,979.547,848.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-24.31--------
汇兑收益----------
三、营业利润1,604.75736.78173.06-110,635.58-62,577.38
加:营业外收入36.8822.640.38795.11668.05
减:营业外支出0.03----163,392.286,948.97
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额1,641.60759.42173.43-273,232.76-68,858.31
减:所得税费用24.7015.781.28-33.6651.44
五、净利润1,616.90743.65172.15-273,199.09-68,909.75
归属于母公司所有者的净利润1,616.90743.65172.15-273,199.09-68,765.74
少数股东损益---------144.01
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.00380.00170.0004-1.5135-0.3810
稀释每股收益(元/股)0.00380.00170.0004-1.5135-0.3810
七、其他综合收益-135.66107.85109.16711.78459.49
八、综合收益总额1,481.24851.49281.31-272,487.32-68,450.26
归属于母公司所有者的综合收益总额1,481.24851.49281.31-272,487.32-68,318.39
归属于少数股东的综合收益总额---------131.88
下载全部历史数据到excel中 返回页顶