*ST凯迪

- 000939

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST凯迪(000939) 利润表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、营业总收入37,125.53190,047.94119,168.0151,456.27240,411.97
营业收入37,125.53190,047.94119,168.0151,456.27240,411.97
二、营业总成本72,310.25334,044.45218,818.71103,053.58734,558.98
营业成本32,151.66169,550.94108,724.6749,797.22386,225.50
营业税金及附加1,654.165,424.123,829.911,804.238,915.86
销售费用239.25603.76401.38239.85706.59
管理费用8,270.6234,272.9122,946.1810,632.8471,385.53
财务费用29,994.55124,192.7382,916.5839,468.50201,157.17
研发费用----------
资产减值损失------1,110.9466,168.33
公允价值变动收益----------
投资收益53.42297.04160.64--4,247.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益53.42297.04160.64----
汇兑收益----------
三、营业利润-34,411.60-141,384.52-97,641.38-50,614.76-479,413.81
加:营业外收入838.46774.00457.1894.39397.16
减:营业外支出115.73951.08627.21879.117,426.02
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-33,688.86-141,561.60-97,811.41-51,399.48-486,442.68
减:所得税费用434.821,123.36317.19221.79295.71
五、净利润-34,123.68-142,684.96-98,128.60-51,621.27-486,738.39
归属于母公司所有者的净利润-34,328.74-142,388.32-97,498.89-50,763.85-480,959.59
少数股东损益205.06-296.63-629.71-857.41-5,778.79
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0900-0.3600-0.2500-0.1300-1.2200
稀释每股收益(元/股)-0.0900-0.3600-0.2500-0.1300-1.2200
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-34,123.68-142,684.96-98,128.60-51,621.27-486,738.39
归属于母公司所有者的综合收益总额-34,328.74-142,388.32-97,498.89-50,763.85-480,959.59
归属于少数股东的综合收益总额205.06-296.63-629.71-857.41-5,778.79
下载全部历史数据到excel中 返回页顶