*ST斯太

- 000760

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST斯太(000760) 利润表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、营业总收入27.99972.89783.62517.72264.70
营业收入27.99972.89783.62517.72264.70
二、营业总成本1,394.167,606.615,748.243,926.562,164.95
营业成本41.50739.15682.67448.74243.35
营业税金及附加23.63175.57105.4170.4135.28
销售费用17.56174.44136.7897.6349.53
管理费用590.923,078.091,973.721,315.51620.39
财务费用50.051,477.881,176.63824.68467.29
研发费用670.501,961.461,673.031,169.60749.10
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益---2,046.37------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-1,364.54-16,508.07-4,958.61-3,404.46-1,898.63
加:营业外收入--523.10499.29484.53483.49
减:营业外支出23.872,187.82552.02386.47192.89
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-1,388.42-18,172.79-5,011.35-3,306.40-1,608.03
减:所得税费用----------
五、净利润-1,388.42-18,172.79-5,011.35-3,306.40-1,608.03
归属于母公司所有者的净利润-1,388.42-18,172.79-5,011.35-3,306.40-1,608.03
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0180-0.2400-0.0600-0.0400-0.0200
稀释每股收益(元/股)-0.0180-0.2400-0.0600-0.0400-0.0200
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-1,388.42-18,172.79-5,011.35-3,306.40-1,608.03
归属于母公司所有者的综合收益总额-1,388.42-18,172.79-5,011.35-3,306.40-1,608.03
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶