*ST华塑

- 000509

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST华塑(000509) 利润表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、营业总收入3,439.902,030.931,016.037,012.214,954.67
营业收入3,439.902,030.931,016.037,012.214,954.67
二、营业总成本4,664.833,153.991,341.066,855.384,007.86
营业成本2,412.711,522.04741.083,460.762,004.18
营业税金及附加51.5436.6513.83120.4534.91
销售费用------366.16--
管理费用2,206.131,600.14618.292,906.921,978.72
财务费用-5.55-4.84-32.141.09-9.94
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益8.007.837.5461.1910.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-1,156.51-1,051.55-318.72-4,940.24957.22
加:营业外收入1,425.581,425.582.321,712.751,722.79
减:营业外支出1,989.391,020.82364.878,696.32872.70
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-1,720.32-646.79-681.27-11,923.811,807.31
减:所得税费用12.4112.410.05422.5896.50
五、净利润-1,732.73-659.20-681.32-12,346.391,710.81
归属于母公司所有者的净利润-1,808.86-693.37-705.22-12,949.60832.48
少数股东损益76.1334.1723.90603.20878.33
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0219-0.0084-0.0085-0.15690.0101
稀释每股收益(元/股)-0.0219-0.0084-0.0085-0.15690.0101
七、其他综合收益-------112.61--
八、综合收益总额-1,732.73-659.20-681.32-12,459.011,710.81
归属于母公司所有者的综合收益总额-1,808.86-693.37-705.22-13,062.21832.48
归属于少数股东的综合收益总额76.1334.1723.90603.20878.33
下载全部历史数据到excel中 返回页顶