*ST沈机

- 000410

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST沈机(000410) 利润表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、营业总收入124,052.0386,369.9646,270.48169,876.84128,029.12
营业收入124,052.0386,369.9646,270.48169,876.84128,029.12
二、营业总成本129,088.8089,088.8647,512.22215,535.59154,380.59
营业成本105,035.3772,433.5339,156.65155,395.57117,265.34
营业税金及附加1,339.60942.73419.701,498.021,002.73
销售费用5,316.083,422.071,587.1010,451.487,321.39
管理费用12,287.248,595.404,086.4529,312.7418,548.11
财务费用3,889.712,894.921,627.648,324.896,384.47
研发费用1,220.81800.20634.6910,552.883,858.55
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益6,305.425,014.594,464.544,325.2850.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-63.25-47.55-25.61-136.46-104.39
汇兑收益----------
三、营业利润545.761,259.061,779.49-77,508.81-26,616.19
加:营业外收入135.17103.501.80175.08133.92
减:营业外支出191.70121.983.1416,135.692,776.50
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额489.231,240.581,778.15-93,469.43-29,258.78
减:所得税费用267.27236.7147.42603.36407.98
五、净利润221.961,003.871,730.73-94,072.79-29,666.76
归属于母公司所有者的净利润303.131,097.701,915.81-86,331.99-28,907.99
少数股东损益-81.17-93.82-185.08-7,740.80-758.78
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.00200.01000.0100-0.5100-0.1700
稀释每股收益(元/股)0.00200.01000.0100-0.5100-0.1700
七、其他综合收益-46.20-46.20--139.32-24.85
八、综合收益总额175.76957.671,730.73-93,933.46-29,691.62
归属于母公司所有者的综合收益总额256.921,051.491,915.81-86,192.67-28,932.84
归属于少数股东的综合收益总额-81.17-93.82-185.08-7,740.80-758.78
下载全部历史数据到excel中 返回页顶