*ST沈机

- 000410

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST沈机(000410) 利润表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、营业总收入20,581.62100,213.8394,364.9172,468.0844,349.52
营业收入20,581.62100,213.8394,364.9172,468.0844,349.52
二、营业总成本41,695.11401,282.64251,911.94174,888.4691,424.03
营业成本27,089.25198,198.75139,336.0896,501.7450,471.94
营业税金及附加455.952,434.021,668.051,231.71800.90
销售费用3,322.0937,098.5026,564.9816,285.599,002.67
管理费用6,833.0794,541.4131,410.1720,593.5912,299.61
财务费用2,186.6946,553.4744,749.9034,997.6816,219.43
研发费用1,808.0622,456.488,182.765,278.15719.32
资产减值损失--------1,910.16
公允价值变动收益----------
投资收益-53.57771,374.34-102.38-129.37-78.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-18.08-204.42-164.88-129.37-78.54
汇兑收益----------
三、营业利润-22,669.88-303,899.43-252,865.93-144,512.46-46,056.87
加:营业外收入74.17512.86348.70145.5442.58
减:营业外支出252.575,385.315,063.923,709.001,174.81
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-22,848.28-308,771.88-257,581.15-148,075.91-47,189.10
减:所得税费用-85.642,887.61423.71-4,983.15-223.80
五、净利润-22,762.64-311,659.49-258,004.86-143,092.76-46,965.30
归属于母公司所有者的净利润-22,453.50-298,826.98-255,516.22-141,010.37-45,364.17
少数股东损益-309.13-12,832.52-2,488.63-2,082.40-1,601.13
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.1300-3.9000-3.3400-1.8400-0.5900
稀释每股收益(元/股)-0.1300-3.9000-3.3400-1.8400-0.5900
七、其他综合收益---374.21------
八、综合收益总额-22,762.64-312,033.71-258,004.86-143,092.76-46,965.30
归属于母公司所有者的综合收益总额-22,453.50-299,201.19-255,516.22-141,010.37-45,364.17
归属于少数股东的综合收益总额-309.13-12,832.52-2,488.63-2,082.40-1,601.13
下载全部历史数据到excel中 返回页顶