S*ST云大

- 600181

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:
S*ST云大(600181) 利润表
单位:万元
报表日期2007-03-312006-12-312006-09-302006-06-302006-03-31
一、营业总收入525.369,893.558,005.885,407.272,057.84
营业收入525.369,671.807,831.345,272.121,975.17
二、营业总成本3,109.0023,749.0514,648.629,898.613,960.62
营业成本362.214,120.903,272.052,374.32946.62
营业税金及附加0.4359.5947.4628.8313.56
销售费用175.624,200.111,595.92925.89368.34
管理费用793.828,867.834,917.583,449.291,156.12
财务费用1,776.926,500.624,815.623,120.291,475.99
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益-4.44-127.201,494.70-539.20-500.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4.44--------
汇兑收益----------
三、营业利润-2,588.08-13,870.70-5,136.04-5,020.53-2,393.29
加:营业外收入28.0494.275.223.282.48
减:营业外支出158.43372.73301.6123.2213.50
其中:非流动资产处置损失156.64--------
四、利润总额-2,718.47-14,149.16-5,432.43-5,040.47-2,404.32
减:所得税费用--19.96------
五、净利润-2,718.47-9,779.16-4,374.98-4,417.64-1,980.55
归属于母公司所有者的净利润-2,542.13-9,199.23-3,905.02-4,106.88-1,808.57
少数股东损益-176.34-579.93-469.97-310.76-171.98
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0730--------
稀释每股收益(元/股)-0.0730--------
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额----------
归属于母公司所有者的综合收益总额----------
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶