ST星源

- 000005

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST星源(000005) 利润表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、营业总收入4,816.1639,892.1121,808.4213,323.594,570.29
营业收入4,816.1639,892.1121,808.4213,323.594,570.29
二、营业总成本5,827.9943,715.4527,467.0817,235.226,675.12
营业成本3,285.0031,898.2618,319.7211,249.713,129.64
营业税金及附加36.91333.91193.07161.4663.25
销售费用229.26853.56611.67381.36247.78
管理费用928.686,077.194,764.472,737.641,863.79
财务费用561.802,170.601,919.441,490.53636.94
研发费用786.342,381.941,658.711,214.52733.73
资产减值损失----------
公允价值变动收益0.000.00------
投资收益1,850.0631,641.603,674.22-373.16-256.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--25,499.53------
汇兑收益----------
三、营业利润839.17-38,540.91-2,797.09-3,372.11-2,337.10
加:营业外收入22.6548.6042.9239.21107.91
减:营业外支出2.2548.845.493.671.00
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额859.57-38,541.15-2,759.66-3,336.57-2,230.18
减:所得税费用27.92138.4716.1113.585.62
五、净利润831.65-38,679.62-2,775.77-3,350.15-2,235.80
归属于母公司所有者的净利润838.10-38,746.65-2,757.44-3,213.16-2,098.80
少数股东损益-6.4567.04-18.33-137.00-137.00
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.0079-0.3660-0.0260-0.0304-0.0198
稀释每股收益(元/股)0.0079-0.3660-0.0260-0.0304-0.0198
七、其他综合收益---2,278.62------
八、综合收益总额831.65-40,958.23-2,775.77-3,350.15-2,235.80
归属于母公司所有者的综合收益总额838.10-41,036.70-2,757.44-3,213.16-2,098.80
归属于少数股东的综合收益总额-6.4578.46-18.33-137.00-137.00
下载全部历史数据到excel中 返回页顶