*ST荣华

- 600311

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
甘肃省武威荣华工贸总公司持有的流通股票
2023年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
107650000
16.173
,
2023-06-30
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
107650000
16.17
,
2023-12-31
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
107650000
16.17
,
2023-03-27
2022年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
107650000
16.17
,
2022-12-31
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
107650000
16.17
流通A股,
2022-09-30
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
107650000
16.17
流通A股,
2022-06-30
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
107650000
16.17
流通A股,
2022-03-31
2021年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2021-06-30
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2021-03-31
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
107650000
16.173
流通A股,
2021-07-06
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
107650000
16.17
流通A股,
2021-12-31
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
107650000
16.17
流通A股,
2021-09-30
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2020-12-31
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2020-09-30
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2020-06-30
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2020-03-31
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2019-12-31
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2019-09-30
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2019-06-30
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2019-03-31
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2018-12-31
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2018-09-30
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2018-06-30
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2018-03-31
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2017-12-31
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2017-09-30
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2017-06-30
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2017-03-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2016-12-31
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2016-09-30
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2016-06-30
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2016-03-31
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2015-12-31
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2015-09-30
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2015-06-30
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2015-03-31
2014年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2014-12-31
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2014-09-30
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2014-06-30
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2014-03-31
2013年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.373
流通A股,
2013-12-31
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.373
流通A股,
2013-09-30
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.373
流通A股,
2013-06-30
2012年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.373
流通A股,
2012-12-31
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.373
流通A股,
2012-06-30
2011年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.373
流通A股,
2011-06-30
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.373
流通A股,
2011-12-31
2010年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.373
流通A股,
2010-12-31
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.373
流通A股,
2010-06-30
2009年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.373
流通A股,
2009-12-31
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
108976734
16.37
流通A股,
2009-06-30
2008年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
110000734
16.53
流通A股,
2008-12-31
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
110000734
16.527
,流通A股
2008-06-30
2007年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
69420000
20.859
,
2007-06-30
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
63260165
19.009
,流通A股
2007-08-30
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
122322134
18.378
,流通A股
2007-09-17
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
115602899
17.368
,流通A股
2007-10-15
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
110000734
16.527
,流通A股
2007-12-31
2006年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
69420000
26.7
境内法人股,
2006-06-30
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
69420000
26.7
境内法人股,
2006-06-21
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
69420000
20.859
,
2006-12-31
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
69420000
20.859
,
2006-07-30
2005年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
69420000
26.7
境内法人股,
2005-12-31
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
69420000
26.7
 
2005-06-30
2004年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
59050000
29.525
境内法人股,
2004-12-31
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
59050000
29.525
,
2004-06-30
2003年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
59050000
29.525
境内法人股,
2003-12-31
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
59050000
29.525
,
2003-06-30
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
59050000
29.525
 
2003-04-24
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
11050000
5.525
 
2003-04-15
2002年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
81050000
40.525
境内法人股,
2002-11-05
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
33050000
16.53
,
2002-12-31
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
33050000
16.525
境内法人股,
2002-09-30
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
33050000
16.525
境内法人股,
2002-06-30
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
33050000
16.525
境内法人股,
2002-03-31
2001年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
33050000
27.53
 
2001-05-30
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
33050000
16.52
境内法人股,
2001-12-31
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
33050000
16.52
境内法人股,
2001-06-30
*ST荣华 ( 行情资讯论坛 )
33050000
16.52
,
2001-06-25
返回页顶