ST金运

- 300220

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
梁伟持有的流通股票
2023年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
54206401
35.85
流通A股,
2023-09-30
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
54206401
35.85
流通A股,
2023-06-30
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
54206401
35.85
流通A股,
2023-03-31
2022年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
54206401
35.85
流通A股,
2022-12-31
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
54206401
35.85
流通A股,
2022-09-30
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
54206401
35.85
流通A股,
2022-06-30
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
54206401
35.85
流通A股,
2022-03-31
2021年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
54206401
35.85
流通A股,
2021-12-31
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
54206401
35.85
流通A股,
2021-09-30
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
54206401
35.85
流通A股,
2021-06-30
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
54206401
35.85
流通A股,
2021-03-31
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
54929789
43.6
流通A股,
2020-03-31
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
57995747
38.36
流通A股,
2020-12-31
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
57995747
38.36
流通A股,
2020-09-30
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
48329789
38.36
流通A股,
2020-06-30
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
48329789
38.357
流通A股,
2020-06-17
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
62540753
49.64
流通A股,
2019-06-30
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
62540753
49.64
流通A股,
2019-03-31
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
58907753
46.75
流通A股,
2019-12-31
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
58907753
46.75
流通A股,
2019-09-30
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
63535020
50.42
流通A股,
2018-09-30
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
63535020
50.42
流通A股,
2018-06-30
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
63535020
50.42
流通A股,
2018-03-31
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
62540753
49.64
流通A股,
2018-12-31
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
63535020
50.42
流通A股,
2017-12-31
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
63535020
50.42
流通A股,
2017-09-30
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
63535020
50.42
流通A股,
2017-06-30
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
63535020
50.42
流通A股,
2017-03-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
63535020
50.42
流通A股,
2016-12-31
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
63535020
50.42
流通A股,
2016-09-30
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
63535020
50.42
,
2016-06-30
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
62837120
49.87
,
2016-03-31
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
62837120
49.87
流通A股,
2015-12-31
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
62837120
49.87
流通A股,
2015-09-30
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
62837120
49.87
流通A股,
2015-06-30
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
62837120
49.87
流通A股,
2015-03-31
2014年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
69117120
54.85
流通A股,
2014-12-31
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
69117120
54.85
流通A股,
2014-09-30
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
38398400
54.85
流通A股,
2014-06-30
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
38398400
54.85
,
2014-03-31
2013年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
38398400
54.855
,
2013-12-31
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
38398400
54.855
,
2013-09-30
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
38398400
54.855
,
2013-06-30
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
19199200
54.855
,
2013-03-31
2012年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
19199200
54.855
,
2012-12-31
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
19199200
54.855
,
2012-06-30
2011年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
19199200
73.843
,
2011-05-16
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
19199200
54.855
,
2011-12-31
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
19199200
54.855
,
2011-06-30
ST金运 ( 行情资讯论坛 )
19199200
54.85
,
2011-05-24
返回页顶