*ST庞大

- 601258

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST庞大(601258) 利润表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、营业总收入555,633.302,602,099.632,015,900.071,263,281.46653,414.68
营业收入555,633.302,602,099.632,015,900.071,263,281.46653,414.68
二、营业总成本568,797.012,687,195.482,044,874.901,276,183.06657,453.36
营业成本516,442.552,466,499.921,878,501.851,165,892.34603,009.47
营业税金及附加2,607.6914,701.349,247.686,162.883,238.47
销售费用17,019.6570,630.7652,377.3733,893.2917,622.77
管理费用23,925.3598,240.0577,471.7750,723.7825,136.84
财务费用8,801.7737,123.4127,276.2319,510.778,445.81
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益233.82-4,514.98-3,362.44-416.94-2,570.99
投资收益1,157.1620,415.8520,488.6620,258.28-722.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-328.99120.27455.36604.57-836.91
汇兑收益----------
三、营业利润-9,875.10-103,546.60-5,579.3412,027.38-5,614.47
加:营业外收入408.422,083.331,219.21854.73383.45
减:营业外支出942.8632,896.296,099.224,471.351,392.32
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-10,409.54-134,359.56-10,459.358,410.77-6,623.33
减:所得税费用1,498.235,987.635,741.156,320.692,650.37
五、净利润-11,907.77-140,347.18-16,200.502,090.07-9,273.70
归属于母公司所有者的净利润-12,320.17-144,105.65-15,576.662,404.62-9,122.58
少数股东损益412.403,758.46-623.84-314.55-151.12
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0100-0.1400-0.01520.0020-0.0090
稀释每股收益(元/股)-0.0100-0.1400-0.01520.0020-0.0090
七、其他综合收益202.17651.14-974.95-757.01181.36
八、综合收益总额-11,705.60-139,696.04-17,175.451,333.06-9,092.34
归属于母公司所有者的综合收益总额-12,117.99-143,454.51-16,551.621,647.61-8,941.22
归属于少数股东的综合收益总额412.403,758.46-623.84-314.55-151.12
下载全部历史数据到excel中 返回页顶