*ST宜生

- 600978

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST宜生(600978) 利润表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、营业总收入4,327.991,960.1117,168.8211,388.926,339.81
营业收入4,327.991,960.1117,168.8211,388.926,339.81
二、营业总成本36,490.227,707.73114,939.0672,568.5743,501.26
营业成本5,443.851,875.3626,056.9016,145.647,926.63
营业税金及附加21.692.162,130.38355.83342.80
销售费用173.6289.89611.971,506.111,038.80
管理费用8,771.012,928.0024,324.6217,895.8812,425.15
财务费用22,080.052,812.3161,815.2036,665.1121,767.88
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益-----1,101.83----
投资收益3,618.62---771.16----
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-38,233.30-5,196.65-195,937.92-58,106.03-23,065.52
加:营业外收入268.01106.15103.09146.46145.90
减:营业外支出109.8213.887,944.10134.18112.31
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-38,075.12-5,104.38-203,778.93-58,093.75-23,031.92
减:所得税费用----38.295.89--
五、净利润-38,075.12-5,104.38-203,817.21-58,099.64-23,031.92
归属于母公司所有者的净利润-37,842.49-5,078.37-203,262.55-57,938.31-22,952.89
少数股东损益-232.63-26.01-554.66-161.33-79.03
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.2600-0.0300-1.3700-0.3900-0.1500
稀释每股收益(元/股)-0.2600-0.0400-1.3700-0.3900-0.1500
七、其他综合收益3,311.18-1,205.73190,838.1710,846.195,135.39
八、综合收益总额-34,763.94-6,310.11-12,979.04-47,253.45-17,896.54
归属于母公司所有者的综合收益总额-34,531.31-6,284.10-12,424.38-47,092.12-17,817.50
归属于少数股东的综合收益总额-232.63-26.01-554.66-161.33-79.03
下载全部历史数据到excel中 返回页顶