*ST航通

- 600677

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST航通(600677) 利润表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、营业总收入82,083.5737,613.88241,485.91142,002.2886,369.44
营业收入82,083.5737,613.88241,485.91142,002.2886,369.44
二、营业总成本93,220.6743,065.66267,015.16158,590.4597,474.22
营业成本61,223.4827,449.20191,362.81113,048.5166,758.41
营业税金及附加1,043.78458.321,907.271,005.31672.18
销售费用3,701.091,894.108,575.035,035.393,208.17
管理费用12,954.516,254.2433,240.7117,340.6911,771.64
财务费用5,522.112,757.8412,154.469,221.336,133.26
研发费用8,775.704,251.9519,774.8912,939.218,930.55
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益-449.77-28.91-189.49-169.23-169.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-----86.71----
汇兑收益----------
三、营业利润-8,596.01-4,646.51-19,949.16-10,627.26-7,658.33
加:营业外收入1,660.61791.613,456.77239.7356.33
减:营业外支出76.5474.34355.19203.688.22
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-7,011.94-3,929.23-16,847.59-10,591.20-7,610.22
减:所得税费用92.92178.17360.97500.61527.59
五、净利润-7,104.86-4,107.40-17,208.56-11,091.81-8,137.81
归属于母公司所有者的净利润-6,105.54-3,492.85-15,606.51-14,383.33-7,331.04
少数股东损益-999.32-614.55-1,602.043,291.52-806.77
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.1200-0.0700-0.3000-0.2757-0.1400
稀释每股收益(元/股)-0.1200---0.3000---0.1400
七、其他综合收益-----158.61----
八、综合收益总额-7,104.86-4,107.40-17,367.16-11,091.81-8,137.81
归属于母公司所有者的综合收益总额-6,105.54-3,492.85-15,682.64-14,383.33-7,331.04
归属于少数股东的综合收益总额-999.32-614.55-1,684.523,291.52-806.77
下载全部历史数据到excel中 返回页顶